Disclaimer voor gerritsebbers.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://gerritsebbers.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Gerrits & Ebbers. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gerrits & Ebbers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gerrits & Ebbers.

Geen garantie op juistheid

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
https://gerritsebbers.nl op deze pagina.